Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Προμήθεια 2 Η/Υ και 2 Server για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Δικτύου και Μηχανοργάνωσης του Πα.Δ.Α.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Προμήθεια 2 Η/Υ και 2 Server για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Δικτύου και Μηχανοργάνωσης του Πα.Δ.Α.»

Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TΕΥΔ)