Τμήμα Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

Τμήμα Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και έγκριση λειτουργίας των Ξ.Π.Σ.
 • Η μέριμνα για την σύνταξη και εφαρμογή του Κανονισμού Ξ.Π.Σ.
 • Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα Ξ.Π.Σ. του Ιδρύματος, καθώς και η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Διοίκησης.
 • Η τήρηση αρχείου πτυχιούχων Ξ.Π.Σ. και η έκδοση των σχετικών τίτλων σπουδών.
 • Η τήρηση αλληλογραφίας σχετικής με θέμα τα Ξ.Π.Σ. και η τήρηση σχετικού φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
 • Η σύνταξη και έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, έντυπου ενημερωτικού υλικού για τα Ξ.Π.Σ. του Ιδρύματος.
 • Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν σε Ξ.Π.Σ., η επεξεργασία και κατάρτιση σχετικών συγκεντρωτικών πινάκων.
 • Η υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται στα Ξ.Π.Σ. του ιδρύματος κατά την επικοινωνία τους με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.
 • Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τη διεξαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας ή/και ενισχυτικών μαθημάτων άλλων ξένων γλωσσών, απευθυνόμενων στους αλλοδαπούς φοιτητές των Ξ.Π.Σ.
 • Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος, για τη σύναψη κι ανανέωση διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας με Α.Ε.Ι./φορείς της αλλοδαπής, που αφορούν στα Ξ.Π.Σ.
 • Η επικοινωνία, μεσολάβηση και συντονισμός μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών και Γραμματειών για τη διευκόλυνση του έργου τους και η υποβοήθηση των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος σε ζητήματα Ξ.Π.Σ.
 • Η δημιουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικού δικτυακού τόπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η παροχή γενικών οδηγιών και πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους, για θέματα που αφορούν στα Ξ.Π.Σ.
 • Η συγκέντρωση και καταγραφή πρακτικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Γραμματείες των Τμημάτων και άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος σχετικά με θέματα Ξ.Π.Σ., ο συντονισμός και η φροντίδα για εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων, υποβολή προτάσεων για επίλυσή τους, οργάνωση συναντήσεων των υπαλλήλων των Γραμματειών Ξ.Π.Σ. για τον λόγο αυτό.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.