Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχών και Πολιτισμού

ΕΔΙΠ

ΕΤΕΠ