Ανοικτή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ανοικτή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί

α) Τις Περιφέρειες, τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς φορείς και αναγνωρισμένους φορείς διά βίου μάθησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, Επιστημονικούς, Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς,

β) Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς διαμόρφωσης πολιτικών και καινοτομίας στη διά βίου μάθηση για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εν γένει προαγωγή και αναβάθμιση της ποιότητας των συστημάτων και των λειτουργιών της διά βίου εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να συνάψουν συμφωνίες με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση υψηλού επιπέδου επιμορφωτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων διά βίου μάθησης, προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, μελετών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικού υλικού και εν γένει δράσεων, που συνάδουν αφενός με την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης στα επιστημονικά πεδία δραστηριοποίησής του, σε συμφωνία με τις τάσεις και την εξέλιξη των ζητούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και αφετέρου εν γένει με τους σκοπούς και την αποστολή του.

Οι συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορεί να αφορούν (αναλόγως και της νομικής μορφής του συνεργαζόμενου φορέα) σε:

  • Μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων και προώθηση της απασχόλησης.
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
  • Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
  • Δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού επιχειρήσεων και διαρθρωτικής προσαρμογής.
  • Προώθηση δράσεων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σε ψηφιακές πλατφόρμες τρίτων φορέων.

 

Από την εν λόγω πρόσκληση δεν απορρέουν οικονομικές ή άλλου είδους υποχρεώσεις για κανένα από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που προκύψουν οικονομικές υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη, αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δε δεσμεύεται στην αποδοχή των προτάσεων συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν κατ’ ελάχιστον τη φυσιογνωμία του φορέα τους που να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε τη νομική τους μορφή, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, επικοινωνίας, καθώς και εμπειρίας, την πρόταση συνεργασίας με σαφή αναφορά στους στόχους, το περιεχόμενο της συνεργασίας και στις ομάδες εκπαιδευόμενων στις οποίες απευθύνονται (εάν πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα).

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την καταλληλότητά τους για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, να διαθέτουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Οι προτάσεις συνεργασίας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο e-mail: gramkediv@uniwa.gr, υπόψη κ. Αμαλίας Τριαντοπούλου.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης

Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης

 

Πρόσκληση (pdf)