Απόφαση αποδοχής των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ. αριθμ. πρωτ. 8807/10-03-2022 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022