Απόφαση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης Δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Απόφαση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης Δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κατόπιν της από 31-01-2024 Εισήγησης της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με την επιλογή δύο (2) υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στο ΠΑΔΑ, έγινε δεκτή η ως άνω Εισήγηση με την υπ.αριθμ. 4/20-02-2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και επελέγησαν για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από Φεβρουάριο 2024 έως Φεβρουάριο 2025, οι εξής υποψήφιοι δικηγόροι:

α) Φωτοπούλου Ιωάννα του Παναγιώτη και
β) Καμπά Ολυμπία του Νικολάου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ_ΨΥ