ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Έκτακτη Συνεδρίαση 4/31-01-2024 σχετικά με την «Ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024»

ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Έκτακτη Συνεδρίαση 4/31-01-2024 σχετικά με την «Ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024»

ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Συνεδρίαση 4/31-01-2024

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Έκτακτη Συνεδρίαση 4/31-01-2024 αυτής, σχετικά με την «Ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024»,
διαπιστώνει ότι:

α. τα μαθήματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών :
– Δημόσιας Υγείας,
– Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
– Επιστημών Τροφίμων και Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,

ολοκληρώνονται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και η εξεταστική περίοδος μπορεί να υλοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2024 με τυχόν συμπληρωματικές προσαρμογές
και

β. στα μαθήματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών :
– Μηχανικών και
– Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού,

δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο μήνας Φεβρουάριος 2024 (έως τις 14-02-2024) για την ολοκλήρωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 577/25-01-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με «Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση Διατάξεων του Ν. 4957/2022 (Α΄141)»,

αποφασίζει

α. την τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024, ως
ακολούθως :
– Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
– Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024
– Λήξη εξετάσεων Α’ περιόδου εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

β. ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, με ηλεκτρονικά μέσα.

γ. να υλοποιηθεί, εάν υπάρξει η δυνατότητα της δια ζώσης λειτουργία του Πανεπιστημίου, τόσο για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και για τη διενέργεια των εξετάσεων

και

δ. τη διενέργεια της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής, διασφαλίζοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Όσον αφορά στην εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος. Επιπλέον, εάν απαιτούνται αλλαγές, η Συνέλευση κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος έχει την ευθύνη να αποφασίσει σχετικά. Το τροποποιημένο, εάν απαιτείται, πρόγραμμα εξετάσεων θα πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος, το αργότερο έως την Πέμπτη 8-02-2024.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 4-31.01.2024