Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) επι του Νομοσχεδίου ΥΠΑΙΘ