Διενέργεια εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους και μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης