Εκπροσώπηση φοιτητών, μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Εκπροσώπηση φοιτητών, μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής