Ανακοίνωση για όλους τους Φοιτητές του ΠΑΔΑ που διαμένουν σε εστίες

Ανακοίνωση για όλους τους Φοιτητές του ΠΑΔΑ που διαμένουν σε εστίες

Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 119/23-03-2020 οδηγίας του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη,

οι φοιτητές του Πα.Δ.Α. που διαμένουν σε εστίες (ΦΕΠΑ, ΦΕΑ και ΦΕΖ)  και εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, είναι ορφανοί από τους δύο γονείς τους, δεν διαθέτουν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας, και δεν έχουν εγγύτερο συγγενή ή άλλο πρόσωπο στην κατοικία του οποίου μπορούν να διαμείνουν προσωρινά,

β) αλλοδαποί/αλλογενείς φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, και δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως β΄ βαθμού στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας,

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ 16.00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986 στο e-mail:

vrector-academic@uniwa.gr,

στην οποία θα αναφέρουν:

1) σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται,

2) Δεν έχουν αποδεδειγμένα κατοικία να διαμείνουν εντός της ελληνικής επικράτειας για όσο χρονικό διάστημα οι εστίες τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας,

3) Επιθυμούν να στεγαστούν κατ΄ εξαίρεση σε τουριστικά καταλύματα, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄987).

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια