ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ

Παρατίθεται προς ενημέρωση όλων των φοιτητών που διαμένουν σε εστίες το με αρ. πρωτ. 120/24-03-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη:

Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.

 

Η Αντιπρύτανις
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια