Κατάθεση προϋπολογισμών και προσκόμιση τιμολογίων έτους 2018 στον Ειδικό Λογαριασμό