Καθορισμός των εδρών Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου