Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.