Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των Αναπληρωτών τους, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των Αναπληρωτών τους, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής