Στεγαστικό επίδομα 2018-2019

Στεγαστικό επίδομα 2018-2019

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την οριστική αξιολόγηση του ακαδημαϊκού κριτηρίου, στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύπτει ότι θα πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) συμπληρωματικά έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι: 

    1. Η υποβληθείσα αίτηση (εκτυπωμένη)
    2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται “Η ακρίβεια των στοιχειών των υποβληθέντων εγγράφων”  (με  βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής)
    3. Το ή τα συμπληρωματικά έγγραφα


Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά  από τις
08 Ιουλίου έως και 19 Ιουλίου 2019 και από 02 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019.