Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων η παρακάτω εγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Εγκύκλιος για το Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα: https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την οριστική αξιολόγηση του ακαδημαϊκού κριτηρίου, στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύψει ότι πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου (Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα) συμπληρωματικά έγγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι:

1. Η υποβληθείσα αίτηση (εκτυπωμένη)

2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται “Η ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων εγγράφων” (με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής)

3. Το/τα συμπληρωματικό/ά έγγραφο/α

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ και στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

studentserv@uniwa.gr
student-support2@uniwa.gr

από 01 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Τα επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει να έχουν μόνον τη μορφή αρχείων pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

2. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά.
 

Από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής Μέριμνας