Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α ́ 38/2-3-2018)