Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής