Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοὶ, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοἰ φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αἰτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας ἑναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ἐτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σηµείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αἰτησής του, χωρίς καµία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Κάθε Ίδρυμα µπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων µε την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).