ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Λογισμικού SPSS Statistics για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Λογισμικού SPSS Statistics για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Λογισμικού SPSS Statistics για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPSS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ SPSS Signed
03 2020 ΤΕΥΔ SPSS
04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPSS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ