ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Signed


01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΑΜ Signed

02 2021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΔ

03 2021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΔ Signed

04 2021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑ