ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Ξηράς Δόμησης και Διαφόρων Κατασκευαστικών Υλικών για τις Ανάγκες Διαμόρφωσης Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Ξηράς Δόμησης και Διαφόρων Κατασκευαστικών Υλικών για τις Ανάγκες Διαμόρφωσης Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Ξηράς Δόμησης και Διαφόρων Κατασκευαστικών Υλικών για τις Ανάγκες Διαμόρφωσης Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 135843 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ Espd Request V1
03 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ Espd Request V1 Signed
04 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ