ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες για του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες για του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες για του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

2019 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΕΥΔ


Διευκρινίσεις σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια 2 Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΠΑΔΑ (αρ. Διακ. 33895/09-07-2019, ΚΗΜΔΗΣ 19PROC005253910).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 (Xerox Hellas)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2 (RICOH)