ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια «Ενοποίηση υπηρεσίας φωνής (τηλεφωνικού κέντρου)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια «Ενοποίηση υπηρεσίας φωνής (τηλεφωνικού κέντρου)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια «Ενοποίηση υπηρεσίας φωνής (τηλεφωνικού κέντρου) για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ