Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Ετήσια Συντήρηση Κήπων, Φυτεμένων Δωμάτων και Περιβάλλοντα Χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Ετήσια Συντήρηση Κήπων, Φυτεμένων Δωμάτων και Περιβάλλοντα Χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Ετήσια Συντήρηση Κήπων, Φυτεμένων Δωμάτων και Περιβάλλοντα Χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ