ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων, Καθισμάτων, και Λοιπού Εξοπλισμού για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων, Καθισμάτων, και Λοιπού Εξοπλισμού για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων, Καθισμάτων, και Λοιπού Εξοπλισμού για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ