ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 ΕΙΔΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Signed
03 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Espd Request V1
04 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Espd Request V1 Signed
05 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ