ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Σύστημα Επίδειξης Τρισδιάστατων Έγχρωμων Εικόνων Ανθρώπινου Σώματος «1-1» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Σύστημα Επίδειξης Τρισδιάστατων Έγχρωμων Εικόνων Ανθρώπινου Σώματος «1-1» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια «Σύστημα Επίδειξης Τρισδιάστατων Έγχρωμων Εικόνων Ανθρώπινου Σώματος «1-1» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής».

01 2021 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 135302 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Espd Request V1 Signed
03 135302 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Espd Request V1
04 2021 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ