ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής».

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ
04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ