ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών, Storages και Λογισμικού, Καθώς και για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης του Κεντρικού Δικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών, Storages και Λογισμικού, Καθώς και για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης του Κεντρικού Δικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών, Storages και Λογισμικού, Καθώς και για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης του Κεντρικού Δικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STORAGES ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Signed

02 2020 ΤΕΥΔ STORAGES

03 2020 ΤΕΥΔ STORAGES. Signed

04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STORAGES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ