ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών Υλικών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών Υλικών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών Υλικών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Signed
02 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ