ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed

02 2020 ΤΕΥΔ ΤΟΝΕΡ Signed

03 2020 ΤΕΥΔ ΤΟΝΕΡ

04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΝΕΡ