ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

01 135603 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AI Signed
02 135603 2021 Espd Request V1
03 135603 2021 Espd Request V1 Signed
04 135603 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ AI