ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 133866 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΑΜ Signed
02 2021 133866 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1
03 2021 133866 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1 Signed
04 2021 133866 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
05 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


1η Διευκρίνιση RFID Signed
Απαντήσεις DigitalPartner
Απαντήσεις Καλησπεράκης
Απαντήσεις RFID Signed
Απαντήσεις Unisystems
ΑΠ.ΠΡΑΞΗΣ ΠΣ 17 13.07.2021 Θ.12ο ΟΡΘ.ΕΠΑΝ. Ψ14746Μ9ΞΗ Σ1Β Signed