ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ
05 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
06 2019 80867 Espd Request
07 2019 80867 Espd Request V1 Signed
08 2019 80867 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
09 2019 80867 ΝΕΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed