ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 134832 2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 134832 2021 Espd Request V1
03 134832 2021 Espd Request V1 Signed
04 134832 2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr

 

26-11-2021

26-11-2021
ώρα 11:00 π.μ. 

 04-01-2022
ώρα 11:00 π.μ.