ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την «Ανάπτυξη Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την «Ανάπτυξη Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 107392 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ Espd Request V1
03 107392 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ Espd Request V1 Signed
04 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ