ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ Signed
01 2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ


1η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
2η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
3η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
4η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
5η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
6η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
7η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed