ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Signed

02 Espd Request V1

03 Espd Request V1 Signed

04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διευκρινίσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ XEROX Signed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ DELL Signed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ SPACE Signed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ KONICA Signed