ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Εξοπλισμού για 39 Αίθουσες και Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Εξοπλισμού για 39 Αίθουσες και Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Εξοπλισμού για 39 Αίθουσες και Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 27-12-2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-12-2022 ώρα 11:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 31-01-2023 ώρα 11:00 π.μ.

01-179052-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-179052-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-espd-request-v1_signed
03-179052-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-espd-request-v1
04-179052-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
05-ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_signed