ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση και Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση και Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
05 2021 0401 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς