ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-2025»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-2025»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-2025»

01-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014429694_signed
02-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-espd-request-v1
03-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-espd-request-v1_signed
04-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ