ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού «Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με Χρονική Διάρκεια από 1-10-2021 έως 31-03- 2024

01 134503 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Signed
02 134503 2021 Espd Request V1
03 134503 2021 Espd Request V1 Signed
04 134503 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ