ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Παροχή Λογιστικής – Φορολογικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Παροχή Λογιστικής – Φορολογικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Παροχή Λογιστικής – Φορολογικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 01-11-2022 έως 31-10-2024