ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 126101 (Προϋπολογισμού 100.000,00€).

01-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014622156_signed

02-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed

03-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1

04-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

05-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ