ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024»

01-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC014031395_signed

02-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-espd-request-v1_signed

03-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-espd-request-v1

04-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ