ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Toner και Μελανιών καθώς και την Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4 και Α3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Toner και Μελανιών καθώς και την Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4 και Α3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης:

α) για την Προμήθεια Toner και Μελανιών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 173101 (Προϋπολογισμού 150.000,00€).

β) για την Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4 και Α3 για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 173101 (Προϋπολογισμού 100.000,00€).

01-269182-2024-ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC01403058_signed

02-269182-2024-ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

03-269182-2024-ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1_signed

04-269182-2024-ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ