ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1_signed

03-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1

04-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 07-09-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 08-09-2022 ώρα 11:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23-09-2022 ώρα 11:00 π.μ.